Förtydligande: Privat användning av näringsverksamhetens bil

Svar på uppkommen fråga: Avsnittet om att privat användning jämställs med uttag av tjänst har formulerats om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning