Förtydligande: Preskriptionstiden i samband med domstolens handläggning av ansökan om preskriptionsförlängning

Svar på uppkommen fråga: Om ansökan lämnas in i rätt tid preskriberas fordran tidigast när det finns ett lagakraftvunnet beslut. Men de åtgärder som får göras under domstolens handläggning är bara sådana som behövs för att säkerställa fordran.
Source: Rättslig vägledning