Förtydligande: Parterna är inte oberoende enligt artikel 45a i genomförandeförordningen om de är nära förbundna med varandra

Svar på uppkommen fråga: Bedömningen om parterna är oberoende eller inte ska göras på samma sätt som vid bedömningen om parterna är nära förbundna med varandra vid omvärdering av beskattningsunderlaget.
Source: Rättslig vägledning