Förtydligande: Omständigheter som kan vara tecken på obestånd

Utöver presumtionsreglerna i 2 kap. 8 och 9 §§ KonkL finns det andra omständigheter som kan visa att någon är på obestånd
Source: Rättslig vägledning