Förtydligande: Omprövning inom preskriptionstiden

Om en beslutad skuldsanering upphävs sker ingen förlängning av preskriptionen utöver den som följer av beslutet om skuldsanering.
Source: Rättslig vägledning