Förtydligande: Omprövning av avräkning av utländsk skatt på grund av nedsättning av den utländska skatten

Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan ompröva beslutet om avräkning även efter att den ordinarie tiden för efterbeskattning har passerats. Omprövningen måste göras inom sex månader efter beslutet om nedsättning av den utländska skatten.
Source: Rättslig vägledning