Förtydligande: Om en utländsk faderskapsdom fastställer mer än en far till ett och samma barn kan domen endast erkännas i den del den överensstämmer med barnets genetiska far.

Den omständigheten att en utländsk faderskapsdom fastställer två fäder till ett barn utgör inte ett absolut hinder mot erkännande. Domen kan dock endast erkännas i den del den överensstämmer med barnet genetiska far. Detta eftersom det anses strida mot ordre public att erkänna en utländsk dom om det står klart att den inte överensstämmer med biologiska förhållanden.
Source: Rättslig vägledning