Förtydligande: När tillfälligt anstånd beviljas efter en nedsättning genom ett beslut om offentligt ackord saknar det betydelse om ackordslikviden är betald eller inte

Svar på uppkommen fråga
Source: Rättslig vägledning