Förtydligande: När ett underskottsföretag eller dess moderföretag får det bestämmande inflytandet över ett utländskt bolag inträder en koncernbidragsspärr

Koncernbidragsspärren inträder dock inte om undantaget för ägarförändringar inom koncerner i 40 kap. 14 § andra stycket IL är tillämpligt.
Source: Rättslig vägledning