Förtydligande: När del av fastighet förvärvas kan fastigheten ha olika karaktär hos respektive delägare

Svar på uppkommen fråga: En fastighet som förvärvas av två eller flera kan utgöra en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter hos en av förvärvarna och kapitaltillgång hos en annan.
Source: Rättslig vägledning