Förtydligande: Marknadsvärde vid hyresersättning från arbetsgivare

Svar på uppkommen fråga: Marknadsvärdet påverkas av om det hyrda utrymmet är integrerat i den anställdas bostad eller om det är ett avskilt utrymme.
Source: Rättslig vägledning