Förtydligande: Markföroreningar inom industriområden

Avsnittet om justeringar för markföroreningar har skrivits om för att förtydliga innehållet om sådan förorenad mark som kan anses påverka marknadsvärdet för en taxeringsenhet, vilket innebär en viss ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning