Förtydligande: Konkursansökan när gäldenären har begärt anstånd med betalning av skatten

Svar på uppkommen fråga: Innan konkursansökan fullföljs, ska Skatteverket invänta förvaltningsrättens prövning av anstånd om det är tveksamt hur stort belopp som ska betalas. Det gäller även om fordran inte omfattar skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning