Förtydligande: Kommunala avgifter i samband med bygglov

Svar på uppkommen fråga: Kommunens avgift för nybyggnadskartor utgör ett led i myndighetsutövning men inte den avgift som en kommun tar ut för utstakning.
Source: Rättslig vägledning