Förtydligande: Innehav av utländska biogascertifikat saknar betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning