Förtydligande: Innehav av utländska biogascertifikat saknar betydelse för bedömningen av om gas ska anses vara biogas i den mening som avses i LSE:s bestämmelser om skattebefrielse av biogas för uppvärmning.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning