Förtydligande: Högsta förvaltningsdomstolens syn på hur 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler förhåller sig till den fria etableringsrätten enligt EUF-fördraget

Source: Rättslig vägledning