Förtydligande: Hävning av det verkställighetsförbud som gäller under skuldsanering

Domstol kan i vissa fall häva det verkställighetsförbud som gäller under ett pågående skuldsaneringsärende.
Source: Rättslig vägledning