Förtydligande: Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet (pbb) enligt 2 kap. 7 § SFB och är beroende av hur stor den fastställda förvärvsinkomsten är (63 kap. 3 § IL). Med fastställd förvärvsinkomst avses summan av överskott i inkomstalget tjänst och näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag (1 kap. 5 § 2 st IL)

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning