Förtydligande: Förutsättningar för att få avräkning av carry forward-belopp

Svar på uppkommen fråga: För att bestämmelserna om carry forward ska kunna tillämpas ett visst beskattningsår måste en utländsk inkomst ha varit föremål för en faktisk beskattning i utlandet samma beskattningsår.
Source: Rättslig vägledning