Förtydligande: Förmåner med anledning av dispositionsrätt ska värderas till skäligt belopp

Svar på uppkommen fråga: Sidan Beskattningsprinciper för dispositionsrätt har förtydligats eftersom det kommit frågor om hur man värderar förmåner på grund av dispositionsrätt.
Source: Rättslig vägledning