Förtydligande: Exempel på när en oriktig uppgift om hyresersättning framgår av en kontrolluppgift

Svar på uppkommen fråga: Skattetillägg ska inte tas ut när en person har underlåtit att deklarera hyresersättning från sin arbetsgivare samtidigt som Skatteverket har fått en kontrolluppgift om utbetalad ersättning från arbetsgivaren (avstämningsuppgift).
Source: Rättslig vägledning