Förtydligande: Exempel på bedömning av fast driftställe vid fastställande av skyldigheten att betala allmän löneavgift

Svar på uppkommen fråga: Nytt exempel för att illustrera hur bedömningen enbart ska utgå ifrån definitionen i 2 kap. 29 § IL.
Source: Rättslig vägledning