Förtydligande: Exempel med olika ikraftträdandetidpunkter i det brittiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga: Sidan Särskilt om vissa skatteavtal har uppdaterats med ett exempel som ska förtydliga ikraftträdandebestämmelserna i det brittiska avtalet från 2016.
Source: Rättslig vägledning