Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person.

Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång.
Source: Rättslig vägledning