Förtydligande: Ett exempel på när Skatteverket efter återrapportering från åklagare kan ta ut skattetillägg med stöd av sexmånadersregeln när oriktig uppgift lämnats före ingången av 2016

Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan ta ut ett separat skattetillägg när beslutet i beskattningsfrågan har meddelats inom tvåårsfristen och fristen för att meddela ett beslut om skattetillägg inte har löpt ut vid utgången av 2015.
Source: Rättslig vägledning