Förtydligande: Ett beslut om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ

Svar på uppkommen fråga: Det finns ingen särskild tidsfrist för den enskilda att ansöka om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt. Skatteverket ska självmant ta ställning till frågan om det finns synnerliga skäl för nedsättning eller befrielse.
Source: Rättslig vägledning