Förtydligande: Ersättning för avgifter för barns skolgång i förskoleklass undantas från beskattning vid beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning