Förtydligande: En ”oäkta” bostadsrättsförening är inte en kooperativ förening

Svar på uppkommen fråga: Av de numera upphävda lättnadsreglerna följer att en oäkta bostadsrättsförening inte är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § IL.
Source: Rättslig vägledning