Förtydligande: En kommuns tillhandahållande av nybyggnadskartor utan något samband med en bygglovsprövning är inte ett led i kommunens myndighetsutövning

Tillhandahållandet av nybyggandskartor utgör bara ett led i kommunens myndighetsutövning när det görs efter ansökan och behövs för bygglovsprövningen.
Source: Rättslig vägledning