Förtydligande: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare

Svar på uppkommen fråga: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare i den mening som avses i 33 b kap. 9 § SFL.
Source: Rättslig vägledning