Förtydligande: Definitionen av import

Omständigheten att en tullskuld har uppkommit innebär inte i sig att bränslet ska anses ha importerats i den mening som avses i LSE.
Source: Rättslig vägledning