Förtydligande: Definition av vad som menas med kustfiske

Svar på uppkommen fråga: Med kustfiske enligt 3 kap. 21 a § första stycket 2 ML avses det fiske som sker från Sveriges kust upp till territorialhavets yttre gräns.
Source: Rättslig vägledning