Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en fastighet räknas som en del av ersättningen

Svar på uppkommen fråga: Som ersättning vid försäljning av en fastighet räknas det pris som avtalats mellan säljaren och köparen.
Source: Rättslig vägledning