Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en bostadsrätt räknas som en del av ersättningen

Svar på uppkommen fråga: Som ersättning vid försäljning av en bostadsrätt räknas det pris som avtalats mellan säljaren och köparen
Source: Rättslig vägledning