Förtydligande: Betydelsen vid en skuldsanering av att skulderna kommer från en näringsverksamhet

Svar på uppkommen fråga: Vid en helhetsbedömning bör fokus vara på om näringsverksamheten har skötts på ett seriöst sätt.
Source: Rättslig vägledning