Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av bl.a. mobiltelefoner gäller inte vid tillämpning av VMB

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet träder ikraft den 1 april 2021 och gäller bara om beskattningsunderlaget i fakturan överstiger 100 000 kronor förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. Sidan om omvänd skattskyldighet, övriga fall, har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning