Förtydligande: Beslut om SINK när inkomsten redan har betalats ut

Skatteverket kan fatta beslut om SINK med stöd av 54 kap. 2 § SFL när en ersättning betalats ut till en begränsat skattskyldig fysisk person och det efter utredning visar sig att inkomsten är en inkomst av tjänst och inte inkomst av näringsverksamhet.
Source: Rättslig vägledning