Förtydligande: Beräkning av preskriptionstid

Svar på uppkommen fråga: Preskriptionstiden för regressrätt på lönegaranti löper från den dag länsstyrelsen fattar beslut om återkrav.
Source: Rättslig vägledning