Förtydligande: Befogenhet för ombud för utländsk beskattningsbar person

Svar på uppkommen fråga
Source: Rättslig vägledning