Förtydligande: Bedömningen av om en kapitalförlust är verklig ska i vissa fall göras på koncernnivå

Svar på uppkommen fråga: Av praxis framgår att bedömningen av om en kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet är verklig i vissa fall ska göras utifrån resultatet för koncernen som helhet.
Source: Rättslig vägledning