Förtydligande: Avsaknad av en avstämningsuppgift kan inte vara en avstämningsuppgift

Svar på uppkommen fråga: Det är bara de uppgifter som finns uppräknade i 49 kap. 10 § d SFL och som varit tillgängliga för Skatteverket som kan utgöra avstämningsuppgifter. Avsaknaden av en sådan uppgift omfattas inte.
Source: Rättslig vägledning