Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord

Svar på uppkommen fråga: Avräkning kan ske fram till dess att ackordet har fått laga kraft.
Source: Rättslig vägledning