Förtydligande: Avdragsförbudet för betalningar av hybridföretag i 24 b kap. 8 § IL påverkas inte av bestämmelsen om omvända hybrida missmatchningar i 6 kap. 11 § första stycket 8 IL

Svar på uppkommen fråga: Bestämmelsen om omvända hybrida missmatchningar som införs den 1 juli 2021 omfattar en annan situation än den som regleras i 24 b kap. 8 § IL.
Source: Rättslig vägledning