Förtydligande: Avdrag medges inte för ersättning som betalas ut utöver omkostnadsersättningen för att kompensera för höjd skatt.

Svar på uppkommen fråga: Om ett familjehem, ett jourhem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson får en ersättning utöver omkostnadsersättningen som ska kompensera för höjd skatt är den skattepliktig och inte avdragsgill.
Source: Rättslig vägledning