Förtydligande: Avdrag för skatt på biogas som omvandlats från gasform till flytande form

Svar på uppkommen fråga: Om gas som vid en skattemässig bedömning ansetts vara gasformig biogas därefter omvandlats till flytande form, ska den flytande gasen anses vara biogas i den bemärkelse som avses i 7 kap. 3 och 4 §§ samt 6 a kap. 2 c § LSE.
Source: Rättslig vägledning