Förtydligande: Ansökan om boutredningsman om ett skifte har skett formlöst

Svar på uppkommen fråga: Utmätning för dödsboets skulder kan endast ske om Kronofogden kan identifiera vilken egendom som tillhör dödsboet.
Source: Rättslig vägledning