Förtydligande: Andelsägare i utländska värdepappersfonder och specialfonder kan ha beskattats i utlandet

Svar på uppkommen fråga: Utländsk skatt på utdelning från en utländsk värdepappersfond eller specialfond kan avräknas mot svensk skatt. Det är utdelningen på fondandelarna, inte den schablonintäkt som fondandelsägaren beskattas för i Sverige, som ses som en utländsk inkomst vid spärrbeloppsberäkningen.
Source: Rättslig vägledning