Förtydligande: Aktielån utan spekulationssyfte

Svar på uppkommen fråga: Ett aktielån utan spekulationssyfte omfattas av blankningsundantaget i 44 kap. 9 § IL när syftet med lånet av aktierna är att låntagaren ska avyttra aktierna.
Source: Rättslig vägledning