Förtydligande: Ackord är en sådan form av befrielse från skatt som anståndsbestämmelserna i vägtrafikskattelagen tar sikte på

Svar på uppkommen fråga: Det är möjligt att tillämpa 5 kap. 8 § första stycket 2 VSL för att bevilja anstånd för skatt som bedöms falla bort genom en ackordsuppgörelse vid en företagsrekonstruktion.
Source: Rättslig vägledning